AAU logo

Bygningsfysikdag i København

Kl. 9.00: Velkomst

Ruut Peuhkuri, forskningschef, Byggeteknik og Proces, SBi og formand for IDA Bygningsfysik

Ruut Peuhkuri er forskningschef i SBi’s afdeling for Byggeteknik og Proces og desuden formand for IDA Bygningsfysik. Ruut er uddannet civilingeniør og har en ph.d. Hun har tidligere været ansat på DTU, i passivhus.dk og hos finske VTT.

 
 

 

kl. 9.10: Ny SBi-anvisning om tage

Erik Brandt, seniorforsker, SBi

Oplægget giver en overordnet præsentation af indholdet i SBi’s nye anvisning om tage. Der vil være fokus på emner, som ikke tidligere har været behandlet, eller hvor der er nye/ændrede anvisninger vedrørende opbygning, fx fugtadaptive dampspærrer, dampspærrer ved renovering, inddækninger og gennemføringer. Erik er seniorforsker på SBi og hovedforfatter til den ny SBi-anvisning 273 om tage, der udkom i foråret 2019. Han har igennem mange år forsket i fugtproblemer, byggeteknik, bygningsundersøgelser, bestandighed af materialer og komponenter, vådrum, gulve, tage og meget andet foruden sit virke som syns- og skønsmand samt voldgiftsdommer.

 

 

 

 

Kl. 9.35: Hvordan sikrer vi langvarige lufttætte løsninger ved tagrenovering?

Johnny Lundgreen, underviser, Roskilde Tekniske Skole

På bygningsfysikdagen fortæller Johnny Lundgreen om erfaringer og praktiske løsninger ved etablering af dampspærrer i forbindelse med tagrenoveringer samt om erfaringer med tæthed af eksisterende dampspærrer og pudsede lofter og nye tæthedssystemer og deres ydeevne. Johnny Lundgreen er uddannet tømrer, og han underviser på Roskilde Tekniske Skole, hvor han de seneste 12 år har stået bag udvikling og afvikling af efteruddannelsesforløb for udførende om etablering af dampspærrer ved renovering. Han har været tilknyttet en række byggeprojekter med fokus på lufttæthed og været involveret i udvikling og test af praktiske lufttæthedsløsninger til byggeriet for bl.a. BYG-ERFA, SBi, Byggeskadefonden og Dansk Byggeri.

 

 

 

 

Kl. 9.55: Giver for meget ventilation af kolde skunkrum skimmelvækst?

Nickolaj Feldt Jensen, ph.d.-studerende, DTU Byg

Oplægget giver et overblik over resultaterne af en eksperimentel test af 18 kolde, ventilerede skunkrum. Testene viste forværret hygrotermisk ydeevne ved brug af foreskrevne passive ventilationsstrategier i nordvendte skunkrum med diffusionsåbent undertag samt øget fugt ved stigende diffusionstæthed af undertaget. Isolering af tagbeklædningen viste reduceret risiko for kondens på de indvendige overflader af et diffusionsåbent skunkrum. Nickolaj Feldt Jensen er ph.d.-studerende ved DTU Byg. Hans ph.d. omhandler robuste løsninger for indvendig efterisolering af massivt murværk samt design af kolde, ventilerede skunkrum.

 

 

 

 

Kl. 10.15: Lufttæthed og risiko for skimmelvækst ved efterisolering af tage

Tommy Bunch-Nielsen, direktør, Bunch Bygningsfysik, og adjungeret professor, SBi

På bygningsfysikdagen vil Tommy Bunch-Nielsen vise eksempler på, hvorfor og hvor det kan gå galt, hvis der ikke er styr på lufttæthed, damptæthed og ventilationsforhold ved efterisolering af tage. Hvor kan der typisk opstå utætheder i tæthedsplanet, og hvilke typer undertage er mest udsatte for skimmelangreb? Med 40 års erfaring som rådgivende ingeniør med speciale i fugttekniske forhold omkring klimaskærm og indeklima er Tommy Bunch-Nielsen en af landets mest kompetente bygningsfysikere. Ud over sit praktiske virke med eget firma har Tommy bidraget til en lang række BYG-ERFA-blade og SBi-anvisninger, og som adjungeret professor på SBi underviser han bl.a. på Master i Bygningsfysik, der er en toårig videreuddannelse for professionelle bygningsfysikere.

 

 

 

 

Kl. 11.05: Kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab

Mads Hulmose Wagner, gruppeleder, MOE A/S

Kuldebroernes relative betydning for klimaskærmens varmetab er i dag markant større end for 10 år siden. Imens mængden af isolering i de primære konstruktioner gradvist er blevet forøget, er kuldebroerne typisk uforandret. På bygningsfysikdagen vil gruppeleder Mads Hulmose Wagner fra MOE A/S fortælle om behovet for opdateret viden om kuldebroers reelle betydning for klimaskærmens varmetab samt potentielle faldgruber i den tværfaglige samarbejdsproces. Målet er at bidrage til udviklingen af et fælles grundlag for, hvordan kuldebroer kan og bør håndteres i byggeriets praksis samt at skabe debat i branchen ved at sætte kuldebroer på dagsordenen. Mads Hulmose Wagner er uddannet civilingeniør. Han har arbejdet for MOE A/S i 9 år og er p.t. gruppeleder i afdelingen for energi, bæredygtighed og indeklima, ligesom han underviser i linjetabsberegning med HEAT2.

 

 

 

 

Kl. 11.25: Fugtsikring i byggeperioden af byggeri med massive træelementer (CLT)

Lars Olsson, forsker, RISE, Sverige

Oplægget holdes på engelsk.

Anvendelse af massive træelementer (CLT) har forkortet byggetiden ved opførelsen af træbyggeri i flere etager. På grund af den relativt hurtige byggetid og bygningernes størrelse anvendes der ikke altid overdækning i byggeperioden. Der er uenig blandt byggebranchens praktikere og byggeforskerne om, hvor følsomt træ og træbygninger er over for store fugtighedsniveauer og vand under opførelse og oplagring på byggepladsen. På baggrund af resultater fra flere forskningsprojekter præsenterer forsker Lars Olsson en række anbefalinger til fugtsikring i forbindelse med indkøb, opbevaring og håndtering af massive træelementer i byggeperioden. Lars Olsson arbejder ved RISE, Sverige og har i 20 år arbejdet med fugtberegninger og fugtundersøgelser, både i laboratoriet og i felten. Han er p.t. projektleder på to forskningsprojekter om fugtsikring af CLT-byggeri uden brug af overdækning i byggeperioden.

 

 

 

 

Kl. 11.45: Danske erfaringer med massive træelementer (CLT). Håndtering af fugt i byggeperioden.

Bo Pedersen, kompetencechef – trækonstruktioner, MOE A/S

Hvordan sikres byggerier med massive træelementer (CLT) mod at blive udsat for skadelig fugt i byggeperioden? Hvilke fugttekniske udfordringer giver massivtræsbyggeriet, og hvilke tiltag kan man anvende til fugtsikring? Det vil kompetencechef for trækonstruktioner Bo Pedersen fra MOE A/S fortælle om på bygningsfysikdagen. Han vil præsentere fugtstrategierne, som har været anvendt ved en række nyere træbyggerier, herunder Lisbjerg Bakke ved Aarhus og Tapperiet i Køge. Bo Pedersen er uddannet tømrer og teknikumingeniør og har via sit arbejde hos MOE A/S gennem de sidste 15 år været involveret i en lang række byggerier med massive træelementer.

 

 

 

 

Kl. 13.05: Sådan påvirker designstrategi og materialevalg bygningers miljøbelastning

Harpa Birgisdottir, seniorforsker, SBi

Nye beregninger på bygningers livscyklus viser, at byggematerialer udgør 60-70% af klimabelastningen, mens driftsenergiforbruget ”kun” udgør 30-40%. For at nedbringe byggematerialernes miljøpåvirkning er valg af designstrategi og materialer afgørende. Det kan fx være valget mellem to materialer eller genbrug af materialer i nye sammenhænge (upcycling) eller ved cirkulært byggeri, hvor materialernes livscyklus ses fra vugge til vugge – altså fra produktion til genanvendelse. Ofte er det dog en udfordring at fremskaffe data, som kan dokumentere den miljømæssige gevinst eller fx vurdere levetider af upcyclede materialer. I oplægget vil Harpa fortælle om, hvordan bygningers miljøbelastning vurderes, og hvilke potentialer og udfordringer, der er ved forskellige designstrategier og materialevalg. Harpa Birgisdottir er seniorforsker på SBi og har i mange år beskæftiget sig med bæredygtighed. Hun er bl.a. koordinator for forskningsgruppen Bygningers Bæredygtighed, som står bag værktøjet LCAbyg, som hun også underviser i.

 

 

 

 

Kl. 13.25: Vurdering af levetider for byggematerialer og bygningsdele       

Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør, DTU Byg

Ved vurdering af bygningers bæredygtighed eller totaløkonomi eller ved tilstandsvurderinger ved fx ejerskifte er der behov for at kende bygningsdelenes og materialernes levetid. Det vil sige den tid, der går fra bygningsdelen indbygges i bygningen, og til den demonteres eller nedrives. Her tages der oftest udgangspunkt i SBi’s levetidstabeller. Niels-Jørgen vil i dette oplæg beskrive, hvilke faktorer der spiller ind for et materiales levetid, og hvordan SBi har vurderet de gennemsnitlige levetider for materialer og bygningsdele. Niels-Jørgen Aagaard har siden 2015 været institutdirektør på DTU Byg. Før dette var han forskningschef på SBi og stod i front på flere projekter om vurdering af levetider.

 

 

 

 

Kl. 13.45: Materialer, levetider og robusthed i DGNB-certificering

Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council Denmark

DGNB-bæredygtighedscertificering af bygninger evaluerer mange forskellige kvalitetsparametre, herunder byggematerialernes robusthed og forventede levetider. Lau vil bl.a. komme ind på fordele og ulemper ved standardiseret evaluering og forventninger til videreudviklingen af DGNB’s kriterier for totaløkonomiberegninger og de tekniske løsningers robusthed. Lau Raffnsøe har været ansat hos Green Building Council Denmark siden 2013. Som teknisk direktør har han en bred viden om bæredygtigt byggeri, herunder viden om livscyklusvurdering og totaløkonomi. Lau er uddannet civilingeniør og har tidligere arbejdet som rådgivende ingeniør med specialistkompetencer inden for bæredygtigt byggeri og lavenergibyggeri..

 

 

 

 

Kl. 14.35: Levetider af materialer – testet under kontrollerede forhold i laboratoriet

Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, SBi

For at vurdere et materiales levetid kan man i et laboratorium udsætte materialet for en relevant stresspåvirkning og derefter sammenholde materialeegenskaber før og efter stresspåvirkningen. Torben vil fortælle om, hvordan påvirkningen gøres relevant i forhold til vurderingen af et materiales levetid. Udgangspunktet er et igangværende projekt om levetidsvurdering af dampspærresystemer af polyethylen. Torben vil i sit oplæg lægge vægt på overvejelser inden for valg af materialeegenskaber, der har betydning for ydeevne i praksis og valg af stresspåvirkning. Torben Valdbjørn Rasmussen er uddannet civilingeniør og har en ph.d. fra RISØ/DTU. Som seniorforsker har Torben specialiseret sig i materialemekanik, statik, materialeteknologi, bygningsfysik, modellering og forsøgsteknik. Torben står bag en række SBi-anvisninger og underviser i byggeteknik, ydeevne af bygningskomponenter og bygningsfysik og er desuden koordinator for Master i Bygningsfysik, som er en videreuddannelse for professionelle bygningsfysikere.

 

 

 

 

Kl. 14.55: Ny, billig og effektiv målemetode til bestemmelse af bæredygtige byggematerialers fugtegenskaber

Rasmus Lund Jensen, lektor, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU

I dette oplæg præsenteres nye målemetoder til bestemmelse af bæredygtige og konventionelle byggematerialers fugtegenskaber. Målemetoderne er udviklet til fødevare- og medicinalindustrien og har også været anvendt inden for jordforskning. De nye målemetoder er langt hurtigere og billigere end klassiske metoder og afslører nye interessante fugttekniske egenskaber – specielt ved organiske bæredygtige byggematerialer. Rasmus Lund Jensen er lektor på Institut for Byggeri og Anlæg på AAU, hvor han som leder af Laboratoriet for Indeklima og Energi har mere end 15 års erfaring med eksperimentel bestemmelse af byggematerialers ydeevne.

 

 

 

 

Kl. 15.15: Upcycle Studios: Hvad er de bygningsfysiske udfordringer for fremtidens cirkulære byggerier?

Niklas Nolsøe, Lead Designer, Lendager UP

Fremtidens bæredygtige byer og bygninger kræver en helt ny og cirkulær tilgang til arkitekturen og byggeriet. Men hvordan sikrer vi, at når vi genanvender de uendelige mængder af allerede eksisterende materialer i ny, smuk og sund arkitektur, at det samtidig lever op til bygningsreglementets krav om dokumentation og robusthed? Lendager Group står i spidsen for en revolution i det byggede miljø med nytænkende og CO2-besparende projekter, hvor genanvendelse af materialer er en naturlig del af designet fra start. Upcycle Studios er et konkret eksempel på innovative og cirkulære løsninger i fremtidens bæredygtige byggeri, hvor træ, beton og glas genanvendes for at reducere byggeriets samlede CO2-udledning. Niklas Nolsøe er Lead Designer i Innovation and Product Development i Lendager UP - en del af Lendager Group. Han er uddannet arkitekt og bygningskonstruktør. Niklas har blandt andet været med i hele udviklingsprocessen af Upcycle Studios’ upcyclede materialer.

Tilmelding til bygningsfysikdag 2020

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, så kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen

E-mail: kursus@sbi.aau.dk
Telefon: 99 40 23 21

Book en stand

Vidste du, at du kan vise dine produkter frem på Bygningsfysikdagen? Bygningsfysikdagen er det perfekte sted at eksponere dine varer, tjenesteydelser og oplysningskampagner m.v., når det handler om bygningers varmeforbrug, fugt og indeklima.

Du kan få en stand, hvor du i pauserne får masser af opmærksomhed. I år er der dog kun plads til maksimalt 6 stande, så hvis du er interesseret, bør du hurtigt booke en standplads.

Kontakt venligst Søren Weibøl Bertelsen
E-mail: swb@sbi.aau.dk
Telefon: 99 40 23 80
Pris: 8.000 kr. ex moms (billet til Bygningsfysikdagen er inkluderet)