Bygningsfysikdag i København

2022

Program

Se programmet for 2022

 Kl.         

 PROGRAMPUNKTER 

 9:00

 Velkomst

v/ Ruut Peuhkuri, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

 9:10 

 Hvor stort er energirenoveringspotentialet og hvornår kan det betale sig klimamæssigt?

 • Hvor stort er renoveringspotentialet af den danske bygningsmasse?
  v/Kim Wittchen, BUILD
  Eksisterende bygninger bidrager med en meget stor andel af bygningernes samlede energiforbrug. Den eksisterende bygningsmasse dækker over meget forskellige bygninger af meget forskellig energimæssig tilstand og rummet et stort potentiale for forbedringer. Der er behov for en kraftig reduktion af dette forbrug, hvis Danmark skal nå i mål med at slippe fri for brugen af fossile brændsler til klimatisering af bygninger i 2030. Indlægget viser potentialet for energiforbedringer i den eksisterende bygningsmasse og omfanget af de arbejder der er forbundet med dette.

 • Hvornår kan det betale sig at renovere ift klima? 
  v/Alberte Mai Lund, BUILD
  Oplægget tager afsæt i rapporten Klimaeffektiv renovering, der formår at undersøge energirenoveringer i en livscyklusperspektiv, hvor materialepåvirkninger indgår som en væsentlig parameter i forskellige renoveringsscenarier. Her kan du høre om hvordan der gennem udskiftning af vinduer, opsætning af solceller og efterisolering kan opnås de højeste CO2-besparelser.

 9:40 

 Hvor går det oftest galt i byggeri?

 • ”Hitparade” med de mest typiske bygningsfysiske problemer  
  v/Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik og Erik Brandt, BUILD
  Vi renoverer og bygger nyt og vil gerne gøre det bæredygtigt. Men desværre opstår der stadig en del problemer ude i det virkelige liv. Tommy Bunch-Nielsen og Erik Brandt vil give os en rundtur i de mest typiske bygningsfysiske problemer, som de bliver bedt om at se på og vurdere.

 10:10   

 Præsentation af Udstillerne

 10:15

 Kaffe og udstilling

 10:45

 Er grønne tage en grøn løsning eller belastning?

 • State of art erfaringsopsamling
  v/Nickolaj Feldt Jensen, BUILD
  Grønne tage har en række tekniske og sociale fordele over konventionelle sorte tage, men har også en række ulemper der skal overvejes inden etablering. Vi har kigget på en række danske case bygninger med grønne tage, med fokus på svigt og skader, samt om tagene lever op til forventningerne ift. at reducere og forsinke afstrømning af regnvand, reducere bygnings varmebehov og storbyopvarmning, samt taget livscyklus analyse og totaløkonomi.

 11:10

 Tilsætningsstoffer og bygningsfysik

 • Imprægnering mod brand
  v/Mari Brandl, Rambøll og Anders Vestergaard, Rambøll
  Brandimprægneret træ kan under visse omstændigheder give uønskede problemer. Anders og Mari vil udfra hhv et brandtekniske synspunkt og et bygningssynspunkt fortælle om fordele og ulemper som der er ved brug af brandimprægneret træ. Hvad skal vi være opmærksomme på når man vælger løsninger med brandimprægneret træ.  

 • Imprægnering mod fugt
  v/Poul Klenz Larsen, Nationalmuseet
  Én af mulighederne for at undgå fugtproblemer, især i ældre murværk, er behandlinger som imprægnering mod fugt. Men hvornår er det en god ide og hvornår snarere en udfordring? Oplægget kommer ind på nogle helt konkrete eksempler på problemer og hvordan man kan løse dem. Poul kommer også ind på den overordnede problemstilling og de mekanismer der spiller ind. 

 11:45

 Fugtstrategi –  Hvordan laves den og
hvordan kvalitetssikres og kontrolleres den?

 • Smugkig i den nye SBi Anvisning om Fugt i bygninger 
  v/Erik Brandt, BUILD, og Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
  Allerede i forslagsfasen træffes der beslutninger der får betydning for byggeriets fremtidige fugtforhold. . Der bør derfor allerede i forslagsfasen udarbejdes en fugtstrategiplan, som detaljeres i de efterfølgende faser og inkluderer også kontrolplaner om fugtmålinger mm. Udarbejdelse og anvendelse af fugtstrategiplan er én af de nye elementer i den kommende nye SBi Anvisning Fugt i Bygninger som udgives senere på året.
 12:15

 Frokost og udstilling

 13.15

 Hvor er udfordringer omkring vådrum?

 • Membraner, fald, dobbeltdampspærre….Banaliteter der kan ødelægge det bæredygtige byggeri 
  v/Martin Morelli, BUILD og Morten K. Mathiasen Morten K. Mathiasen ApS
  Vådrum er komplicerede udføre; der skal tages hensyn til mange regler ved projektering, og mange fag er involveret i udførelsen. Indlægget vil redegøre for nogle af de steder, hvor det oftest går galt. Desuden gennemgås nogle nylige ændringer/lempelser omkring emner, hvor der tit er usikkerhed. Det gælder fx niveauspring ved dør (kombination af niveauforskel og skinne i døråbning), sokkelhøjder, malebehandling, afgrænsning af vådzone og fald mod gulvafløb. Slutteligt ses på fremtidige udviklingsmuligheder for lette vådrumsgulve.
 13.45

 Hvilke krav er der til bygningsfysik
 i bæredygtighedscertificering?

 • Eksempler på typiske udfordringer og krav til dokumentation 
  v/Lau Raffnsøe, Green Building Council
  Lau giver et overblik over hvordan bæredygtighedscertificeringen DGNB stiller krav til holdbare og robuste løsninger i byggeriets design og udførelse og giver eksempler på hvordan certificeringsprocessen kan understøtte et godt design og kvalitet i udførelsen.  En af udfordringerne er at bæredygtighedsleder og praktikerne med forstand på bygningsdetaljerne ofte er langt fra hinanden i processen og i fagligt fokus.
 • Ny Levetidstabel og levetider.dk v/Kim Haugbølle, BUILD
  Indlægget giver et praktisk eksempel på betydningen af levetiden af fx installationer i forhold til både udbetaling af erstatning fra en forsikring og opfyldelse af klimalovens bestemmelser om 70 % reduktion af CO2-emissionerne. Levetider er en kritisk og fundamental parameter ved både totaløkonomiske vurderinger (LCC) og miljøvurderinger (LCA). Vi har derfor brug for pålidelige nøgletal for levetider for at kunne fæstne lid til disse vurderinger og træffe gode langsigtede beslutninger. BUILDs nye levetidstabel og et større forsknings- og udviklingsprojekt rettet mod at udvikle endnu bedre nøgletal og en ny levetidsmodel bliver også præsenteret.
 14.15

 Kaffe og udstilling

 14:45

 Paneldiskussion: Hvordan bygger vi bæredygtigt
 med respekt for bygningsfysik?

 • Er der konflikter (bæredygtigt vs fugtsikkert) og hvordan løses disse bedst?
 • Er bæredygtighed en gamechanger?
 • Hvad er der brug for af viden, værktøj, erfaringer?
 • Er der oversete problemer?
 • Hvordan kan bygningsfysikken bidrage til bæredygtigt byggeri? 

Panel:

 • Mari Brandl, direktør, Rambøll
 • Torben Rasmussen, seniorforsker, BUILD 
 • Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council
 • Jens Thamdrup, senior projektchef, atp ejendomme

Moderator: Anne Katrine Harders, programleder, DAC

 15:50

 Afrunding og tak for i dag

v/ Ruut Peuhkuri, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

 

Dagens oplægsholdere
 


Kim Wittchen
Seniorforsker, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø


Kim B. Wittchen er seniorforsker, ph.d. på BUILD med ekspertise især indenfor energieffektivt byggeri. Han er forfatter til mange SBi Rapporter om potentiale for energibesparelser i både nybyggeri og renovering. Han underviser på Master i Bygningsfysik uddannelsen på AAU og i brugen af beregningsværktøjer BE18 og BSIM samt omkring energibestemmelserne i Bygningsregelment. 

 

 


Alberte Mai Lund
Forskningsassistent, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Alberte Mai Lund er civilingeniør fra DTU og forskningsassistent på BUILD. Hun er tilknyttet Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed, som arbejder med bæredygtighedsvurdering af bygninger, herunder certificering og frivillig bæredygtighedsklasse, og udvikling af værktøj som LCAbyg. Alberte har arbejdet  med beregninger og metoder inden for livscyklusanalyser af byggeri med særlig fokus på LCA i renoveringsprojekter. 
 

 

Tommy Bunch-Nielsen
Adjungeret professor, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Tommy Bunch-Nielsen er én af landets mest kompetente bygningsfysikere med mere end 40 års erfaring som rådgivende ingeniør. Ud over sit praktiske virke med eget firma er han også adjungeret professor ved BUILD og har han bidraget til en række Byg-Erfa blade og SBi Anvisninger.    

 


 


Nickolaj Feldt Jensen
Forskningsassistent, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Civilingeniør Nickolaj Feldt Jensen er forskningsassistent ved BUILD, Aalborg Universitet. Han har Ph.D. fra DTU, og har gennem de sidste 5 år arbejdet med indvendig efterisolering af historiske bygninger, med fokus på fugt og skimmelsvampevækst, og bygningsfysiske simuleringer.
 


 


Mari Brandl
Direktør, Rambøll

Civilingeniør Mari Brandl er direktør for renovering og bygningsfysik i Rambøll, hvor hun gennem de seneste 20 år har arbejdet med bygningsundersøgelser, bygningsfysiske simuleringer, materialeteknologi, renoveringsprojekter og tilstandsvurderinger. Hun er endvidere syns- og skønsmand.
 


Anders Bach Vestergaard 
Chief Specialist, Rambøll

Brandingeniør Anders Bach Vestergaard er brandekspert i Rambøll, Anders har de seneste 20 år har arbejdet brandsikring af byggeri, herunder med særligt fokus på byggematerialers brandtekniske egenskaber. Ud over at arbejde som brandteknisk rådgiver er Anders bidraget til en række publikationer, herunder flere BYG-ERFA blade om brandsikring af facader.

 


 

Poul Klenz Larsen
Seniorrådgiver, Nationalmuseet

Poul Klenz Larsen har en PhD grad i bygningsfysik fra DTU, og har i mange år arbejdet som konsulent på museer og historiske bygninger og har siden 2005 været seniorrådgiver på Nationalmuseet. Han har arbejdet med energieffektiv opvarmning og klimastyring af kulturarvsbygninger, især i middelalderkirker. Hans andet hovedområde er salt og fugt i historiske bygninger, især i murværk, og udvikling af mørtler til restaurering.


 


Erik Brandt
Seniorforsker, BUILD - Institut for Byggeri, By og MIljø  

Erik Brandt har i en menneskealder forsket i bygningsfysik og hans ekspertise spænder over en række emner som vådrum, undertage, vandinstallationer, tage og gulve. Han er forfatter til en række SBi Anvisninger og Byg-Erfa blade og har holdt utallige kurser og foredrag om tekniske emner. Derudover har han virket som voldgiftsdommer og skønsmand i talrige sager gennem årene.


 


Martin Morelli
Seniorforsker, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Civilingeniør, ph.d. Martin Morelli er seniorforsker ved BUILD , hvor han arbejder med byggeteknik og bygningsfysik. Han er forfatter på flere SBi anvisninger om bl.a. vådrum, tage og revisionen af anvisningen om fugt i bygninger. Endvidere underviser han på uddannelsen Master i Bygningsfysik, i kurserne fugtteori og praksis, fugtsimuleringer og renovering.

 

 


Morten K. Mathiasen
Ejer, Morten K. Mathiasen ApS

Bygningsingeniør Morten K. Mathiasen er selvstændig rådgiver ved Morten K. Mathiasen ApS – Rådgivende bygningsingeniør, hvor han bl.a. arbejder meget som syn og skønsmand for Voldgiftsnævnet, Byggeriets Ankenævn mf. Han er medforfatter til det nyeste BYG-ERFA blad vedr. vådrum, og har arbejdet en del med tilsyn af vådrum og har derfor et indgående kendskab til fejl og mangler i vådrum og andre bygningsdele. Morten Mathiasen er desuden formand for IDA Bygningsfysik, som er medarrangører af Bygningsfysikdagen.Lau Raffnsøe
Teknisk Direktør i Green Building Council

Lau Raffnsøe er teknisk direktør i Green Building Council og har arbejdet med udvikling og implementering af DGNB bæredygtighedscertificering siden 2013.  Han er uddannet bygningsingeniør fra DTU med fokus på energi og indeklima.  

 


 


Kim Haugbølle
Seniorforsker, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Kim Haugbølle er seniorforsker, ph.d, på BUILD og en erfaren foredragsholder samt forfatter. Hans forskning fokuserer på forhold vedr. bygherrens rolle, totaløkonomi og bæredygtighed, herunder er han stærkt involveret i certificeringsordningen DGNB og ansvarlig for udviklingen af værktøjet LCCbyg til beregning af bygningers totaløkonomi.

 Anne Katrine Harders
Programleder, DAC

Dagens paneldebat bliver modereret af Anne Katrine Harders. Hun er programleder i DAC med ansvar for fagligt indhold som arrangementer og podcasts. Derudover er hun fast skribent for flere medier, bl.a. Byrummonitor. Anne Katrine har en baggrund som civilingeniør (DTU) og en p.hd. i bæredygtig byudvikling (DTU/AAU).”

 

 

Tilbage til toppen