Bygningsfysikdag i København

Program

På Bygningsfysikdag 2020 var der fokus på indvendig efterisolering og godt indeklima i forbindelse med renovering af såvel boliger som historiske bygninger. Den nye SBi-anvisning om undersøgelse og vurdering af skimmelsvampe i bygninger blev præsenteret og vi kom ind på, hvordan vi kan bygge mere bæredygtigt byggeri ved at bygge billigere og bedre lavenergihuse og hvordan vi kan bygge mere med træ og dermed reducere byggeriets CO2-udledning.

 

Tid

Program

Oplægsholder

08.30 Ankomst og morgenmad  
09.00 Velkomst Ruut Peuhkuri, BUILD

TEMA: Renovering og godt indeklima

09.10

Ny viden om dampspærrens rolle og holdbarhed

Gennem bl.a. feltmålinger i eksisterende huse samt i et forsøgshus og materialeforsøg i laboratorium, herunder accelereret ældning har BUILD undersøgt forskellige forhold vedr. dampspærre:

Hvilken rolle spiller dampspærre for både lufttæthed og fugtforhold i tagkonstruktioner?
Hvor stor og i hvilken retning foregår lufttransporten? Transporteres luften primært ud i gennem konstruktionen eller omvendt?
Når vi efterisolerer, er der så altid et behov for en dampspærre?

Kan vi regne med, at genbrugsprodukter har en holdbarhed, som er tilfredsstillende, og som tilsvarer den for de nye produkter?

Ruut Peuhkuri, BUILD
Torben V. Rasmussen, BUILD
09.35

Efterisolering af historiske bygninger

I Danmark består 35% af byggemassen af historiske bygninger, hvoraf mange facader er bevaringsværdige. Det netop afsluttede EU-projekt RIBuild har tilvejebragt viden om, hvordan man effektivt kan efterisolere ældre bygninger indvendigt uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. I projektet er udarbejdet en række guidelines og værktøjer, der kan støtte bygningsejer og bygningsprofessionelle i at vurdere om en given bygning er egnet til indvendig efterisolering. Fx i forhold til hvilke målemetoder der findes til at dokumentere egenskaber af de historiske materialer og tilstanden af de ydervægge, der ønskes efterisoleret, samt hvilke isoleringssystemer, der vil kunne anvendes.  

Ernst Jan de Place Hansen, BUILD
10.00

Efterisolering af historiske bygninger – eksempler

Med udgangspunkt i hvert deres phd-projekt vil Tessa og Nickolaj give konkrete eksempler på, hvad det betyder for de bygningsfysiske forhold i konstruktionen, når den efterisolereres indefra.

Tessa Kvist Hansen, BUILD
Nickolaj Feldt Jensen, BUILD
10.25 Pause  
10.50

Ny anvisning: Skimmelsvampe i bygninger – undersøgelse og vurdering

Opfugtning af materialer kan være ødelæggende for bygninger og heraf følgende vækst af skimmelsvamp kan føre til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

Anvisningen gennemgår, hvordan en undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampevækst i en bygning kan udføres. Den beskriver desuden årsager til, at skimmelsvampevækst i bygninger opstår og gennemgår kort de vigtigste egenskaber for de hyppigst forekommende skimmelsvampe.

Lars Gunnarsen, BUILD
Birgitte Andersen, BUILD
11.15

Sunde boliger Renovering

Tre ældre villaer og tre testfamilier i Randers danner ramme om dette indeklimaprojekt. Projektet skal gøre danskerne klogere på, hvordan det gode indeklima fremmes, når boligen renoveres.

Først er boligernes aktuelle indeklimatilstand blevet målt, fx skimmelsporer, temperaturforhold, luftskifte og partikelforurening. Derefter har man gennemført en indeklimarenovering af husene, og målt  husenes indeklima igen. Derved kan man se, om der skabes den forventede forskel i indeklimaet og afprøve, hvilke løsninger der mest effektivt formår at forbedre indeklimaet.

Kasper Johannsen, MOE
11.50

Forebyg nabostøj med lydisolering

Hvordan breder lyden sig i forskellige bygningskonstruktioner og bygningstyper? Og hvordan forbedrer man lydisolationen, så man undgår støjgener fra naboer.  

Birgit Rasmussen, BUILD
12.15 Frokost  

Tema: Bæredygtigt byggeri

13.15

NZEB – lavenergibyggeri

Projektet CoNZEBs giver eksempler på, hvordan man kan bygge lavenergihuse billigere.

Kim Wittchen, BUILD
13.40

Ren luft med energieffektiv boligventilation

Viden fra projektet IEA EBC Annex 68 om styring af ventilationen efter forureninger i indeklimaet.

Carsten Rode, DTU
14.05

Pause

 
14.35

KLIMAFORANDRINGERS BETYDNING FOR DET TERMISKE INDEKLIMA OG ENERGIFORBRUG

Klimaforandringerne skaber større kølebehov i Danmark, og et lavere varmebehov. Det er ikke noget byggebranchen medtager i beregninger af nye bygninger som det er i dag.

Steffen har simuleret køle- og varmebehov for 100 kontorbygninger med vejrfiler for temperatur og sol i EnergyPlus. Der er også regnet på de tre eksempelbygninger i Be18. Resultatet er tre fremskrivninger af DRY2013 til termiske og til Be18-beregninger. 

Steffen Petersen, AU
15.00

Træ i byggeriet

Oplægget redegør for, hvilke barrierer og potentialer der er for at bygge med træ, samt hvordan og hvor meget træ kan reducere byggeriets CO2 udledning.

Træ er et alsidigt byggemateriale med mange anvendelser, som fx facadebeklædning, isolering og konstruktionsmateriale. Træ kan således substituere energitunge materialer som stål og cementbaserede materialer og på den måde være med til at reducere byggeriets CO2 udledning.

Mikael Koch, Træinformation
15.25

Eksempler på bygningsfysiske udfordringer og løsninger på at bygge med træ – set fra en rådgivers perspektiv

Dagmar Øye, Videnscenter for Træbyggeri, MOE
15.50

Afrunding

 
16.00

Tak for i dag